Lidové misie

16.03.2022 21:00

Po dlouhé době se v našich farnostech opět konaly Lidové misie.

Od 13. – do 20. března 2022 je konali otcové Pallotini Slavomír Peklanský SAC a Jan David SAC ze Slavkovic.

Po celých osm dní s velkou horlivostí vedli ranní chvály, hodiny milosrdenství, mše svaté s misijním kázáním, modlitby svatého růžence. Udělovali svátost pomazání nemocných, obnovu Křestního slibu a obnovu manželského slibu. Navštěvovali nemocné a žehnali domovy. Vedli také křížovou cestu po vesnici a pobožnost na hřbitovech. Velmi se věnovali svátosti smíření. Ve čtvrtek vykonali po mši svaté kající pobožnost.

Každý den se všech akcí postupně účastnilo více věřících, nejen z našich farností. Na závěr misijních dnů byl v neděli posvěcen misijní kříž a soukromé křížky. 

 

Je možné věřit, že se naplnil citát z písma svatého MT 11 28 – 29

"Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte a jste obtížení, a já vás občerstvím. A naleznete pro své duše odpočinek."

 

Misijní kříž a misijní křížky v našich domácnostech nám budou denně připomínat dobře prožitou postní dobu a velice plodnou přípravu na slavnost Vzkříšení Ježíše Krista.

Děkujeme otcům Palottinům Slavomírovi a Janovi za jejich obětavé úsilí předat nám duchovní útěchu a posilu do dalších dnů, abychom je prožili ve víře a lásce Boží.

Je nutné poděkovat našemu panu faráři otci Michalovi za odvahu pozvat misionáře do našich farností a za velkou obětavost se kterou se věnovat přípravě a průběhu misijních dnů.

 

Autor: Josef Němec, Lysice