Návštěva Křižanova

06.07.2013 15:00

 

        Před deseti lety – 5. července  2003 sloužil primiční mši svatou u kostela sv. Mikuláše v Bedřichově P. Mgr. Tomáš Holcner. Jako poděkování za pomoc při organizování jeho primice pozval bedřichovské a lysické farníky na oslavu jeho desátého výročí  kněžství.

 

 

Prvním kněžským místem P. Holcnera byla Telč. Po dvou letech byl ustanoven farářem v Křižanova, kde působí dodnes.

 

Spravuje dvě farnosti:

Křižanov, kde obývá faru a spravuje obce Kadolec, Dobrá Voda, Horní Libochová a Jívoví.

Heřmanov, kam patří obce Bojanov, Meziboří, Milešín, Nová Ves, Radňoves a Vidonín.

 

Šestého července 2013 odpoledne  se dva autobusy  ( jeden pro 45 a druhý pro 20 osob) a několik osobních aut vydalo na oslavu.

 

První zastávka byla v Heřmanově

        Zde nám Otec Tomáš ukázal  nově opravený kostel svatého Mikuláše a seznámil nás s jeho historií. V kostele jsou instalovány nové lavice se sklopnými klekátky, nově vymalovaný kostel, nová dlažba a nová zpovědní místnost. Za kostelem se nachází fara s velkou zahradou. Fara v současné době, jako památkově chráněná budova prochází generální opravou Po opravě za pomocí dotačních programů ,bude sloužit pro potřeby farnosti a brněnského biskupství, podobně jako v Bedřichově.Ve velké zahradě se pasou ovečky a po opravě fary tam přibude i kůň pro lepší vyžití dětí.

 

Druhá zastávka byla v Křižanově

        Prohlédli jsme si nedávno opravenou faru a v kostele jsme byli seznámení s historií poutního místa. Kostel je zasvěcen Svatému Václavovi. Při severní zdi presbytáře je zákristie s ostatky svaté Zdislavy Při jižní zdi lodi je kaple svatého Michala - dříve sloužila jako pohřební kaple.

        V 17,00 hod. sloužil Otec Tomáš pro nás poutníky a místní farníky mši svatou. V promluvě zavzpomínal na období, kdy se formovaly jeho myšlenky ke kněžství, na dobu studia, na primiční mši u kostela v Bedřichově a na své kněžské začátky.Seznámil nás též s akcemi, které se již v této farnosti povedly uskutečnit a také, které plánuje. Po mši svaté jsme se přesunuli do farního centra na faře, kde bylo připraveno velmi bohaté občerstvení.Plni těch nejlepších dojmů jsme popřáli Otci Tomášovi hodně Boží ochrany do další jeho náročné a záslužné práce, pevné zdraví a vydali se na zpáteční cestu domů.

        Všichni jsme obdivovali jeho pracovní a tvůrčí elán, činnost pro farníky a pro městys Křižanov a přifařené obce.

 

Křižanov

        Křižanov je spojen se životem svaté Zdislavy Narodila se na zdejším křižanovském hradě kolem roku 1220. měla mladší sourozence Eufemii, Elišku, Petra a Libušku.. Jejich otec , první historicky doložený majitel Křižanova, pan Přibyslav byl význačný moravský šlechtic. Byl královským kastelánem (purkrabím) na hradě Veveří a v Brně. Zevnějškem byl voják, srdcem a duší mnich. Jejich matka paní Sibyla byla krásná žena jižního typu, původem ze středomoří, z království obou Sicílíí, tedy jedné z nejvyspělejších kulturních oblastí tehdejší Evropy. S manželem vytvořila vzornou křesťanskou rodinu.         

        Prvorozená dcera Zdislava dostala od rodičů nejcennější dědictví a výbavu do života – pevný základ pro budoucí svatý život. Bůh ji povolal do manželství, aby skrze ni ukázal všem dalším manželům a rodičům, jak uvědoměle prožívaná svátost manželství vede ke svatosti.V sedmnácti letech byla provdána za důvěrníka krále Václava I. Havla z Markvartic, zakladatele Lemberka. Sv. Zdislava je zosobněním příkladného života manželky a matky čtyř dětí a skutků duchovního i tělesného milosrdenství.

 

        Se svým manželem založila v blízkém městě Jablonném v Podještědí kostel svatého Vavřince a dominikánský klášter. Podobně i v Turnově. Zemřela na hradě Lemberku v roce 1252 a je pochována v kostele sv. Vavřince v Jablonném v Podještědí.

 

Památník svaté Zdislavy

        „Víra, která se nemění v kulturu, není plně prožitá“. Vedeni tímto výrokem blahoslaveného Jana Pavla II.se farnost dohodla s vedením městyse Křižanov vytvořit k 20. výročí svatořečení sv. Zdislavy v květnu 2015 památník v jejím rodišti v Křižanově. Zbudováním památníku chce vyzdvihnout skvělé vlastnosti světice, která má i po staletí co říci – především o rodině a vztazích k nejbližšímu.

 

Podoba památníku svaté Zdislavy

        Architektura památníku bude z šedomodré žuly má průměr 12 m a celkovou výšku nad zatravněným terénem 3,5 m. Po obvodu je dvanáct sloupů rozdělených vstupy na tři skupiny, které nesou architrávy s textem o svaté Zdislavě. Vnitřní prostor památníku s obvodovým lemem k sezení je opatřen vodním prvkem – kašnou tvaru sférického trojúhelníku s bronzovou sochou mladé Zdislavy a jejími atributy.

Bronzová socha Zdislavy – akad. Sochař Otmar Oliva

Projekt – Ing. Arch. František Zajíček

Model a kamenné prvky – Petr Novák

Náklady celkem – 5 miliónů Kč

 

Současný stav příprav

        17.04. 2013 požehnal papež František ve Vatikánu základní kámen památníku za přítomnosti poutníků a dvou kněží z Křižanova a okolí

        Je zhotoven plastický model památníku v měřítku 1: 20.

        Po nabytí právní moci stavebního povolení bude v létě 2013 provedena první etapa prací – úprava terénu, přívod vody, el proudu a kanalizační přípojky.

 

 

Autor: Josef Němec