Noc kostelů 2017

09.06.2017 20:00

Tento rok se naše farnost opět připojila k projektu Noc kostelů, jehož cílem je nabízet setkání s křesťanstvím nejširší veřejnosti: oslovit, ale nevnucovat. Proto jsme náš program pojali jako mozaiku možností, ze kterých si každý návštěvník mohl vybrat „to své“.

Kostel jako dům modlitby a služby Bohu přibližovala výstavka liturgických předmětů. Záměrem nebylo ukázat vše, co máme, ale nabídnout jistý informativní průřez: relikviář, pacifikál, kříže na podstavci, kalich, misál, zvonky, roucha různých typů, lucerny a podobně. Dějiny našeho chrámu jsou také spojeny s životy kněží, již u nás působili, k dispozici proto byla nástěnka informacemi o duchovních za poslední století. Návštěvníci se dále mohli podívat do věže na zvony, jež nám připomínají čas modlitby a svolávají nás ke mši svaté.

Božího slova se návštěvníci mohli dotknout v jeho různých vydáních, včetně nejdůležitějších českých překladů: kralického, ekumenického, jeruzalémského či nejnovějších děl jako Překlad pro 21. století či

Český studijní překlad. Každý si navíc mohl vytáhnout citát z Písma pro sebe osobně. Kdo chtěl naopak nějaké své niterné slovo svěřit přímo Pánu, měl možnost napsat dopis či prosbu Bohu. Za psaní, která se sešla, byla sloužena mše svatá.

Během večera jsme nabídli dvě komentované prohlídky kostela, zaměřené na svaté, kteří jsou ať už na malbách nebo jako sochy v našem chrámu připomínáni. Prohlídku doplňoval výklad o varhanách a praktická ukázka hry na ně. Několika živými hudebními vstupy zaujala naše lysická schóla.

Kostel jako místo společenství připomínala prezentace skupin, které ve farnosti působí, tedy Společenství živého růžence, Modliteb matek, Lydie, Setkání nad Písmem, Biblické hodiny a Schóly.

Otec Michal představil videoprojekce na téma stvoření světa a podobenství O marnotratném synovi, které doprovodil svým slovem a výkladem. Náš kněz byl také k dispozici k duchovnímu rozhovoru v závěru večera, kdy jsme měli možnost usebrání v tiché adorací při výstavu Svátosti oltářní.

Napočítali jsme necelé dvě stovky návštěvníků a zaslechli jsme kladné ohlasy na přátelskou atmosféru, milé občerstvení v Jablíčku, hladký průběh večera, precizní květinovou výzdobu i na to, že je poznat, že jsme společenství lidí, kteří se mají rádi.

Autor: Pavel J. Michele