Oprava vitráží v kostele v Lysicích

19.05.2013 20:23

OPRAVA VITRÁŽNÍCH (MOZAIKOVÝCH) OKEN VE FARNÍM

KOSTELE SVATÝCH PETRA A PAVLA V LYSICÍCH

        Nepřehlédnutelným zdobným prvkem lysického chrámu jsou mozaiková okna, která byla pořízena v roce 1896. Čtyři zhotovil Benedikt Škarda z Brna. Okno vpravo od oltáře s vyobrazením sv. Pavla bylo hrazeno ze sbírek bratrstva Živého růžence. Protější okno, nesoucí obraz sv. Petra, bylo darováno manžely Michelovými z Lysic. Další dvě okna dal na své náklady zhotovit hrabě Qvido Dubský, o čemž svědčí vyobrazení šlechtických erbů. Okno naproti vedlejšímu vchodu s obrazem Panny Marie, Pomocnice křesťanů, věnovala hraběnka Dubská ( rozená Kinská), manželka hraběte Qvida Dubského. Mozaiková okna jsou zhotovena technikou malby na skle, páté okno, vedle kazatelny je zhotoveno stejnou technikou malby na skle, ale zhotovila je firma Sklomalba O. Vačkáře Brno ( dle názoru restaurátora pana Mitaga, který provádí současnou renovaci je provedeno odlišnou technikou.Bylo instalováno patrně asi o 30. let později). Proto nebylo tak poškozeno, jako ostatní okna.

        Vzhledem k velkému poškození oken zhotovených Benediktem Škardou z Brna bylo rozhodnuto, že v roce 2013 se provede jejich renovace. Osloveno bylo několik restaurátorů a byly zjišťovány reference o jejich práci na podobných zakázkách. Vzhledem k nabídnuté ceně  a dobré referenci byla vybrána firma pana Mitaga  z Brna.

        Již 2. dubna, den po velikonočním pondělí, bylo postaveno lešení k nejvíce poškozenému oknu a 4. dubna si restaurátoři výplň okna odvezli k renovaci. 5 května byla část zrenovovaného okna dovezena do kostela. Zbytek dovezli dva restaurátoři 4. června a přímo provedli montáž celého okna.

        Montáži byla přítomna i pracovnice památkové péče z Brna PhDr. Sedláková a k provedené práci neměla připomínek.Zrestaurované okno si zdokumen-tovala.

Ve čtvrtek  6. června bylo demontováno lešení od prvního okna a postaveno k dalšímu oknu. Restaurátoři v pátek 7. června vitráž demontovali a odvezli. Vzhledem k blížícímu se  termínu lysické pouti bude lešení upraveno tak, , aby co nejméně překáželo ve výhledu.

     

Vitráž č. 1 před restaurováním

Demontovaná vitráž s lešením

 Začátek montáže vitráže č. 1

Postup montáže vitráže č. 1

 Hotová vitráž č. 1

Pracovnice památkového Úřadu kontroluje hotovou vitráž

Demontáž lešení u okna č. 1

Vitráž č. 2 před restaurováním a stavba lešení

Postavení lešení u 2. okna

Restaurátoři demontují vitráž ve 2. okně

Restaurátoři demontují vitráž ve 2. okně

Demontovaná vitráž 2. okna

        V pondělí 12. července dovezli restaurátoři opravenou vitráž druhého okna a ihned ji namontovali. V pátek 16. července bylo demontováno lešení a postaveno ke třetímu oknu s vyobrazením sv Petra. V sobotu 17.července si restaurátoři vitráž demontovali a odvezli na opravu.

Upravené lešení před poutí

Montáž vitráže druhého okna

Montáž vitráže druhého okna

Demontáž lešení druhého okna

Demontáž lešení druhého okna

Druhé okno po opravě

Třetí okno před opravou

Stavba lešení ke třetímu oknu

Demontované  třetí okno

    V sobotu 12. října 2013 dovezli restaurátoři renovované díly třetího okna s vyobrazením svatého Petra a ihned provedli montáž. V neděli bylo lešení demontováno a postaveno ke čtvrtému oknu s vyobrazením svatého Pavla.

        V úterý 15. října dopoledne vitráž okna demontovali a odvezli k renovaci. I čtvrtá vitráž byla velmi poškozená. Při pohledu zblízka bylo vidět popraskaná jednotlivá sklíčka a smazané ornamenty.

Postup montáže třetího okna

Postup montáže třetího okna

Postup montáže třetího okna

Dokončování montáže třetího okna

Hotová vitráž třetího okna

Demontáž lešení třetího okna a čistění parapetu

Čtvrté okno před opravou

Montáž lešení k čtvrtému oknu

Hotové lešení u čtvrtého okna

 Demontáž vitráže čtvrtého okna

Demontáž vitráže čtvrtého okna

Demontáž vitráže čtvrtého okna

Demontáž vitráže čtvrtého okna

 

        Dne 2. prosince 2013 dovezli restaurátoři opravené díly čtvrtého mozaikového okna sv. Pavla. Současně s montáží okna bylo upraveno okno Panny Marie Pomocné. Demontáž lešení se protáhla, protože na poslední vitráži se prováděly  dne 16. prosince dodatečné úpravy. Lešení se podařilo rozebrat  až 17. prosince.

        Tímto dnem vlastně skončily práce na opravě mozaikových oken v lysickém kostele.

 

Úprava prvního okna prvního okna

 

Upravené první okno

Postup montáže čtvrtého okna

Hotové čtvrté okno

Hotové čtvrté okno

 

        Sluší se poděkovat několika obětavým farníkům, kteří podle požadavků restaurátorů stavěli a předělávali lešení k jednotlivým oknům od 4. dubna až do 17. prosince.

        Velmi podrobně byla popisována oprava čtyř mozaikových oken ( skleněná vitráž).

        Je na tomto místě vhodné se zmínit i o pátém okně.

        Citace z farní kroniky: str. 81

 

        Nová okna v presbytáři v chrámu Lysickém r. 1896.

        Členové zbožného spolku“ Živého růžence“ v Lysicích – hlavně přičiněním horlitele a kostelního hospodáře Jana Všianského z Lysic  - konali mezi sebou sbírku, jejíž výsledek byl tak skvělým, že mohli na zbudování jednoho uměle malovaného okna kostelního pomýšleti. Za obnos docílený 275 zl. objednáno u firmy Benedikta Škardy v Brně okno takové s obrazem sv. Petra, kteréž v měsíci červnu 1896 v presbytáři po straně epištolní zasazeno bylo.

        Stejný obnos tj. 275 zl.věnovali zbožní manželé: Karel a Anna Michelovi z Lysic č. 119, za který zbudováno bylo druhé okno v presbytáři po straně evangelní s obrazem sv. Pavla.

 

        Nová okna v lodi chrámové 1897.

        By všecka okna v kostele stejná byla, dal vysoce urozený pán patron P.T. Qido, hrabě Dubský v dílně Benedikta Škardy v Brně zhotoviti 2 uměle malovaná okna se znaky hraběcího rodu Dubských v lodi chrámové – a vysoce urozená jeho choť Alžběta hraběnka Dubských roz. hraběnka Kinských jedno okno takové s obrazem bl. P. Marie Pomocnice naproti síni chrámové. Okna byla v dubnu r. 1897 zasazena

        Jeden farník si vzpomněl, že když ještě ministroval ( narodil se v roce 1924), nechal pan hrabě Albrecht Dubský asi v letech 1934 – 1938 instalovat vedle kazatelny nové okno, které vyrobila firma Sklomalba O. Vačkáře z Brna. Všem bylo divné, že okno není stejné jako protější, ale je úplně jiné.

        Na okně je pravděpodobně znázorněna postava sv. Alberta Jeruzalémského. Ve spodní části okna je nápis:    

„KE CTI SVÉHO PATRONA

věnuje

ALBERT HR. DUBSKÝ“

 

Okno vyobrazením sv. Alberta Jeruzalémského

 

Okno s částí kazatelny

 

        Ve farní kronice není záznam proč a kdy přesně bylo okno vyměněno.

        Druhý zápis z lysické farní kroniky str. 151.

        Páter Jan Horálek, tehdejší lysický farář v roce 1972 napsal:

        „ Mozaikové okno u kazatelny bylo rozbito ještě z let válečných a provizorně otvory zalepeny lepící páskou. Umělecká řemesla – Sklomalba z Brna – dali okno do původního stavu ( 7500 Kč)“.

        Tolik citace.

 

        Několik informací k osobě sv. Alberta Jeruzalémského.

        

 Albert (zářící, vznešený)

 

        Narodil se asi roku 1150 v Gualtieri v severní Itálii. Velmi mladý vstoupil do kláštera řeholních kanovníků sv. Kříže v Monatara. Asi ve třiceti letech byl zvolen převorem a po čtyřech letech 1184 ho papež Lucius III. jmenoval biskupem v Bobbio a v dalších letech mu byla svěřena diecéze Vecelli, v níž působil po 20 let.

Za nejzákladnější životní činnost považoval modlitbu. Albert častěji zdůrazňoval, že vše se mu daří o to lépe, oč zbožněji prosil o Boží pomoc. Vynikal moudrostí a spravedlivým rozhodováním, proto se na něj obraceli nejen jednotlivci ale i města. Zástupci znepřátelené Parmy a Piacenza si ho vybrali za smírčího soudce. Řešil i spor mezi papežem Klementem III. a císařem Bedřichem Barbarosou.

        V roce 1191 svolal významnou diecézní synodu, dle jejíhož vzoru se konaly další ve všech následujících stoletích.Po třech letech připravil stanovy pro kanovníky v Bielle a v r. 1201 byl rádcem ve věci řehole humiliátů.V Sýrii a ve svaté zemi, za dob úroků ze strany Saracénů, zatoužili po věhlasném pastýři z Vercelli. Po odstoupení kardinála Goffreda z úřadu jeruzalémského patriarchy, kanovníci od Božího hrobu zvolili na jeho místo Alberta. Papež Inocenc III. volbu schválil. V červnu papež oznámil Albertovo vyslání jako papežského legáta pro Jeruzalémskou provincii. Albert obdržel koncem roku pallium a do Palestiny se dostal až začátkem roku 1206.Tou dobou již měli Saracéni Jeruzalém obsazený a tak se Albert usadil v Akko, severně od Nazaretu. Statečností a rozvahou přispěl k tomu, že nebyla Saracény obsazena celá Svatá země. Na žádost papeže vyjednával se sultánem výměnu zajatců a v Damašku jednal o uzavření míru.

        Sepsal řeholi poustevníků z hory Karmel, která již více než 800 let je ve velké vážnosti, ale i praktikována v životě komunit současných karmelitánů.

        Patriarcha Albert Jeruzalémský se na papežovo pozvání z 19.4 1214 měl účastnit IV. Lateránského koncilu (11.11 1215), ale než se dostal k odjezdu, byl v Akoonu, při průvodu o svátku Povýšení svatého Kříže, zavražděn. Byl proboden nožem . Vykonal to jistý představený křesťanského hospice jako „odpověď“ na lásku, s níž ho dříve Albert napomínal. Ten představený vedl velmi špatný život a Albert ho nakonec musel sesadit, dle některých snad i vyloučit z církve.

        Atributy: palma, kříž, nůž.

        Patron: karmelitánů, Palestiny.

  

        Autor článku: Josef Němec