Zprávy z farnosti v roce 2013

01.01.2013 07:00

Rok 2013

Čas neúprosně letí a je tu další rok, který nám otvírá nové naděje, nové šance či nová očekávání. Vše, co v něm budeme hezkého prožívat, je projev Boží milosti, náklonnosti a nekonečné lásky k člověku, tedy ke každému z nás.

Ve farním společenství jsme si udělali rámcový plán společných akcí. Tyto jsou důležité pro budování vzájemných vztahů, abychom se navzájem, postupem času, jeden druhému nestávali cizím. Odcizování je totiž velikým problémem dnešní doby a to už i na vesnicích, kde se lidé znali a rádi spolu něco hezkého prožívali. Přátelské vztahy jsou i mezi námi hodně ochuzené. Je to tím, že se moc nepotřebujeme, nejsme na sobě závislí. Ale konec této úvahy. Nám, křesťanům, by toto hrozit němělo.

V neděli, 12. května, prožijeme Svátek matek. Tato oslava je zastavením, kde si uvědomíme v duchu daru života, že na jeho začátku stála maminka.  Je to nejbližší osoba každého z nás. Projevíme jim svou vděčnost.

V sobotu, 20. července, bude u nás přítomno kolem dvou desítek harmonikářů, kteří se účastní již tradičního programu Veselá harmonika.

První svaté přijímání našich dětí se uskuteční 16. června při nedělní bohoslužbě.

Hlavní pouť v Lysicích k patronům našeho kostela sv. Petra a Pavla, prožijeme v neděli 30. června. Ostatní tradiční poutě oslavíme a to na Štěchově ke sv. Janu Nepomuckému v neděli 19. května. V Drnovicích a  Kunicích o týden později, 26. května k Nejsvětější Trojici. V Kunčinově  7. července ke sv. Cyrilu a Metoději, v Kozárově 28. července ke sv. Anně a Jáchymovi, v Žerůtkách 4. srpna k Panně Marii Sněžné, v Lačnově 11. srpna, 18. srpna ve Lhotě u Lysic - obě ka Nanebevzetí Panny Marie a v Bedřichově 8. září ke sv. Mikuláši - přeloženo na svátek Narozeni Panny Marie.

Dětský den a žehnání aktovek oslavíme 1. září po nedělní bohoslužbě v odpoledních hodinách.

Dožínky, poděkování za dary letošní úrody, nás čekají v neděli 15. září spolu s kulturním programem v areálu farního dvora.

Posvícení, což je slavnost výročí posvěcení našeho kostela, vychází na neděli 29. září, také s kulturním programem ve farním dvoře.

Veselý Silvestr, opět možnost k posezení a poveselení na konci roku hned po odpolední mši sv. 31. prosince.

 

Pracovní a stavební plán.

To, co chceme letos udělat v rámci oprav kulturních památek, je rekonstrukce vitráží kostela sv. Petra a Pavla v Lysicích. Jedná se o čtyři velká okna. Nyní jsme ve fázi výběrového řízení. Vše je na dobré cestě. Další práce budou především udržovací, jedná se o nátěry klempířských prvků v areálu dvora a zahrady. Malé opravy bude potřebovat i fasáda, která má spoustu metrů čtverečních a proto se vždy nějaká závada najde. Údržba je nutná.

Stavební práce v Drnovicích již započaly, opravili jsme štuk v sakristii kostela, především strop, který byl již ve špatném stavu. Prokouklo to, čekáme na výmalbu. Dále plánujeme výměnu některých hlavních svítidel v lodi kostela. Do budoucna, snad do roku 2014 až 2015 uvažujeme o výměně plechové krytiny na střeše věže. Bude to akce nákladná. Pokusíme se získat vhodný dotační program. Stará, pozinkovaná krytina je na věži přes 50 let. Nelze na ni nanést žádnou nátěrovou hmotu, vždy v krátkém čase po nátěru dojde k odlupování či zvětrání.  Nová krytina bude měděná.

 

V Bedřichově nás letos čeká nákladná oprava celého kostela. Získali jsme finance ze Státního zemědělského fondu, který je určen pro obce pod 500 obyvatel. Má dojít k výměně střešní krytiny z bobrovky do mědi. Dále k opravě fasády, odvlhčení celé budovy, novému vstupnímu schodišti, opravě vitráží,  výměně elektroinstalace a výmalbě vnitřku chrámové lodě. Vše ještě musí projít výběrovým řízením a sepsáním smlouvy o dílo s firmou dodavatele. Na celé akci se finančně podílí i farnost Bedřichov částkou 10% z vysoutěžené ceny.

Drobnější stavební práce chceme provést i na farní budově. pb.