Drnovice

Drnovice - kostel Nejsvětější Trojice k 31. 3.2022.pdf

 

Z HISTORIE  KOSTELA

Z dobových pramenů vyplývá, že již ve čtrnáctém století byla v Drnovicích kaple (na kostele je však vyznačeno datum 1426), která stávala za vesnicí na stráni Hůry. Později byla kaple přestavěna na kostel Nejsvětější Trojice. Kostel z kaple nechal pravděpodobně přestavět Ctibor z Drnovic společně se svou manželkou Markétou z Náchoda v roce 1526. Dle dochovaných zápisů byl v témže roce vysvěcen.Má jednu loď a pětiboké kněžiště se sakristií. Loď má obdélníkový půdorys se dvěma postranními čtyřbokými kaplemi. Dominantou kostela je impozantní věž s hodinami, která je vysoká přes čtyřiatřicet metrů. Zdi kostela jsou proloženy štíhlými lomenými okny. V lodi jsou okna půlkruhová. V kaplích jsou půlkruhová a také nechybí nízká okna s kulatým záklenkem.

 

INTERIÉR KOSTELA

V drnovickém kostele a kaplích je pět oltářů zasvěcených sv. Floriánovi, sv. Andělu strážnému, Narození Krista, Panně Marii a hlavní oltář, Nejsvětější Trojici. V roce1880 byla pořízena nová socha Panny Marie s Ježíškem od sochaře J. Rifessera z St. Ulrich, v Grodenu v Tyrolsku 1,25m vysoká Byla posvěcena na svátek sv. Štěpána.    V roce 1881 byly pořízeny nové obrazy:Nejsvětější Trojice, byl umístěn na hlavní oltář.Obraz Svaté Rodiny, umístěn na vedlejším oltáři a Neposkvrněné Panny Marie  na hlavním oltáři.

 Křížová cesta pochází z roku 1886 a je dílem Řehoře Zavadila ze Znojma.Byla posvěcena 20.června o drnovické pouti P. Antonínem Páralem, drnovickým rodákem. Družičky nesly obrazy v průvodu, který vyšel od stavení knězova bratra.Téhož dne byly dány do užívání nové stolice kostelní.

Dne 10. června 1900  byla před velkými službami Božími lysickým farářem církevně posvěcena socha Nejsvětějšího Srdce Páně. Sochu zakoupila paní Josefa Řehůřková, rozená Jašková Drnovice 18. Socha byla zhotovena v dílně Jos. Rífessera, řezbáře v St. Ulrich v Grodenu v Tyrolsku.Byla umístěna na bočním oltáři  na evangelní straně, který touž dobroditelkyní ozdoben dvěma pozlacenými stojany po třech svících a umělými kyticemi na svíce.

Dne14. října  1900 konáno farářem lysickým před velkými službami Božími svěcení nové sochy Nejsvětějšího Srdce Panny Marie. Sochu dala svým nákladem zhotovit v dílně Jos. Rifessera, řezbáře v St. Ulrich, v Grodenu v Tyrolsku paní Kristina Schwejová, roz. Svobodová, vdova po c.k. podplukovníkovi, nyní bydlící v Brně. Socha je umístěna na bočním oltáři na epištolní straně. Jako protější oltář je i tento okrášlen dvěma kovovými, bohatě pozlacenými stojany, které taktéž věnovala výše jmenovaná paní.

3. prosince 1939 o půl třetí odpoledne  byla posvěcena nová socha sv. Josefa. a za týden, 10. prosince byla posvěcena socha sv. Judy Tadeáše.

Za pozornost stojí také několik náhrobních desek. Většina z nich připomíná bývalé majitele drnovického panství, rytíře Karla Josefa ze Schlögernu, jeho manželku Rosalii Kateřinu a jejich děti. Jedna z náhrobních desek je nečitelná, kromě letopočtu 1522 a erbu. Pravděpodobně patří Marii Drnovické z Drnovic.

Na základě doporučení II. Vatikánského koncilu došlo i v drnovickém kostele k úpravám liturgického prostoru. Byla odstraněna ozdobná litinová mříž, oddělující presbytář od kostelní lodě. ( použita v r. 1983 jako ozdoba kolem litinového kříže u kostela) Do rozšířeného presbytáře byl koncem srpna 1983 instalován středový oltář Podle návrhu kunštátského faráře P.Františka Baťky jej zhotovil Bedřich Jašek z Drnovic.

 

 

SLAVNOST BOŽÍHO TĚLA

Přípisem biskupského Ordinariátu z 4. června 1909 č. 2795 bylo vyhověno přání drnovické obce a žádosti farního úřadu v Lysicích, aby se též v Drnovicích konala slavnost Božího Těla, a to vždy po svátku v neděli..Z nařízení úřadů byla slavnost Božího Těla, která připadala na 23.5 1940 přeložena na neděli 26. května. Průvod byl dopoledne v Lysicích a odpoledne v Drnovicích. V roce 1941 bylo Boží Tělo slaveno také v neděli. Při průvodu Božího Těla byla neobyčejně velká účast.

 

ÚSILÍ O ZŘÍZENÍ DUCHOVNÍ SPRÁVY

Dne 26. září 1910 přijel do Lysic biskup Pavel hrabě Huyn a udílel sv. biřmování  chlapcům farnosti lysické . V úterý udělil biřmování biřmovankám lysické farnosti a odpoledne všem biřmovancům farnosti bedřichovské.Cituji: „Jeho Excelence zajel si též prohlédnouti filiální kostel v Drnovicích a přesvědčiv se o náboženském smýšlení a horlivosti tamějších obyvatel, slíbil jim podporu při založení samostatné duchovní správy.“ Od té chvíle dějí se všemožné pokusy o založení fary a samostatné duchovní správy v Drnovicích.“ Kronika str. 93.Také Jeho Milost, kroměřížský probošt , pozdější arcibiskup olomoucký Dr.A.C. Stojan v letech 1910 – 1914 neúspěšně vedl velké úsilí o zřízení duchovní správy v Drnovicích.Využíval svého poslaneckého mandátu také k tomu, aby vymáhal podpory na stavby kostelů a ke zřizování duchovních správ.

V pondělí dne 10. května 1914 byla ve farnosti generální vizitace.Citace z kroniky str 101“ Biskup Huyn neúprosně stál na zřízení duchovní správy v Drnovicích. Požadoval po lysickém faráři P. Josefu Kociánovi (byl v Lysicích teprve tři roky) „věztež, že spokojen nebudu dokud v Drnovicích nebude samostatná duchovní správa“ a že zrovna ukládal panu faráři, aby z benefičních. příjmů sám podnik ten podporoval: Tento nesplnitelný požadavek  jistě velmi rmoutil dobromyslného  faráře, který 19. června 1915 zemřel.

 

KOSTELNÍ ZVONY

Ve věži kostela byly původně tři zvony, které tradičně symbolizovaly v katolických kostelích Nejsvětější Trojici.           

První zvon měl průměr 87 cm, vážil 287kg  a pocházel z r. 1512.Během roků používání pukl. Byl na něm obraz Nejsvětější Trojice a nápis: Darováno Ctiborem z Drnovic. Od firmy „Hilter a vdova a syn“ byl zvon přelit a posvěcen  dne 26. května 1900 od brněnského biskupa Františka Saleského Bauera. Zvon byl zbudován nákladem obce Drnovce.. Zavěšen byl 7. června 1900.

Druhý zvon měl průměr74cm, vážící 227kg a pocházel z roku 1702, reliéf Kristus na kříži,pod ním Jan s Pannou Marií.

Třetí zvon měl průměr 50 cm, váha 70kg letopočet 1519. Nápis : Ctibor Drnovický Drnovice 1519, na něm erb pánů z Drnovic.Zvuk jasný, ladění a.

Oba první zvony byly odebrány vojenskou správou a poukázán za ně obnos 2036K.V Drnovicích zůstal pouze zvon nejmenší.         

Poněvadž jeden zvon v Drnovicích nedostačoval, objednal 16.4 1918 obecní úřad v Drnovicích u firmy R.Manoušek z Brna. zvon ocelový o váze 170kg.Nápis: „Hvězdo mořská máti Božská, buď nám k nebi brána jistá, vojny, hladu moru chraň, škodit zlému Duchu braň“. Zvon byl posvěcen 19.11 1918. lysickým farářem P. Františkem Krchňákem před hrubou mší svatou.

Na příkaz vojenské správy bylo stavitelem varhan vyňato 5.3 1918 v Lysicích 27 cínových píšťal o váze39,5kg a  v Drnovicích také 27 píšťal o váze 15,5kg.     

2. května 1937 byla slavnost svěcení  dvou bronzových zvonů. Po kázání Msgre Dr Skoupého, regenta alumnátu z Brna posvětil zvony arcikněz P.Mazal. Zvony byly vytaženy na věž a bylo jimi vyzváněno za padlé vojíny. Ve II. světové válce si  vojáci odvezli dva zvony  z roku 1937 a zvon z roku 1519. Ten  byl později vrácen zpět.

V sobotu 18. května 1991 posvětil Otec biskup Vojtěch Cikrle tři nové zvony od firmy Tkadlec z Halenkova Svěcení proběhlo před Lidovým domem v Drnovicích a odtud byly zvony v průvodu převezeny ke kostelu. Otec biskup sloužil pontifikální mši svatou za velké účasti věřících ze širokého okolí, i když celý den vydatně pršelo.

První zvon: Svatá Anežka Česká Nápis:“ Svatá Anežko oroduj za náš národ“ ladění a1 hmotnost 435kg

Druhý zvon:Svatý Václav ladění c2 hmotnost 262kg nápis: „ Nedej zahynouti nám ni budoucím.“

Třetí zvon: Svatí Cyril a Metoděj ladění D2 hmotnost 202kg. Nápis“ Dědictví otců zachovej nám Pane“. Zvony jsou na el. pohon a hned v neděli 19.5 jejich nádherný souzvuk hlásal Boží slávu do celého okolí a zval lid k bohoslužbám.

 

NEZVANÍ NÁVŠTĚVNÍCI

Drnovický kostel se však musel vypořádat nejen z následky přírodních pohrom a zubem času. Třikrát ho navštívili také zloději. V září roku 1913 se vloupali zloději postranním vchodem vedoucím do márnice, kdy do dveří vyvrtali několik otvorů, vylomili část výplně dveří a otevřeli si zámek. Odcizili tři kalichy, monstranci  a ciborium. Vzniklá škoda 400k, byla pojišťovnou z větší části uhrazena  340k. Pachatelé nebyli vypátráni.  

V noci z 10. 3 na 11. 3 1991 rozbili neznámí vandalové spodní výplň mozaikového okna ze severní strany presbytáře a otvorem vnikli do prostor kostela. Odcizili 8 cínových svícnů, 2 bronzové svícny, 3 dřevěné sochy Panny Marie s Ježíškem ( 19. stol.), Nejsvětější srdce Ježíšovo a Nejčistší Srdce Panny Marie, jeden kalich, dar po P. J. Hřebíčkovi z r. 1937, a obětní misku.

V noci z 5.4 na 6.4 se tento čin opakoval. Rozbita byla další výplň okna a byla způsobena další škoda.Odcizeny dva bronzové svícny, gotický korpus z kříže u ambony, dvě dřevěné sošky (40cm vysoké) u svatostánku, dvě plátna křížové cesty, vylomen svatostánek. Hostie z ciboria byly rozházeny po koberci, ciborium nechali prázdné. Ve svatostánku hledali asi monstranci, kterou Otec Horálek odnesl do Lysic na faru.Podle způsobu a stop zanechaných na místě, byli to stejní pachatelé, jako v první případě. Ani tentokrát se policii nepodařilo pachatele dopadnout.Škoda byla odhadnuta na  70 000Kč .

Poněvadž kostel stojí mimo vesnici na hřbitově,  bylo rozhodnuto vnitřek kostela proti dalšímu vykrádání chránit bezpečnostním signalizačním zařízením. Na návrh biskupství toto zařízení do kostela instalovala brněnská firma Fides za 48 750Kč. Pět gotických oken v presbytáři bylo na návrh architekta Ludvíka Kolka z Brna.vybaveno mřížemi. Mříže zhotovil a do zimy usadil pan Rudolf Kubíček z Lysic.

Aby byla křížová cesta úplná, namaloval dva chybějící obrazy místní rodák pan Michal Fojt.

Mřížemi a bezpečnostními závorami byly zabezpečeny i kostely v Lysicích a v Bedřichově.

 

OPRAVY

První opravy prý byly provedeny v polovině 19. století. Kromě opravy střechy dostal kostel novou klenbu . Cihlovou dlažbu nahradila kamenná, opravila se oratoř a zákristie.Po novogotických  úpravách zdobí chrámová okna keramické pruty a kružby.       

14. května 1862 udeřil blesk do věže kostela a požár ji částečně zničil.

 

 

 

28. srpna 1865 byla věž  nejen kvůli poškození požárem, ale sešlostí odebrána  a zcela nově postavena. Dnešní nová věž je osmihranná dřevěná pyramida, nákres ke stavbě věže zhotovil Kajetán Vašíček ze Žerůtek ( viz. obr.)  a práci vedl Čeněk Martínek, tesařský mistr z Lysic. Věžní zeď byla zvýšena o 8 střevíců ( jeden střevíc je 12 palců, 2,54cm, tj. necelých 2,5m -243,84cm). František Kesler z Moravské Třebové pokryl věž šífrem. Stará báň , která byla poškozená, ohněm, zhotovena nová.Ze staré báně byly vyjmuty dva spisky s křížkem a agnůstkou z roku 1742. Spisky byly přečtené a s novým spisem vloženy v plechové schránce do báně. Báňka s křížkem byla posvěcena a 9. října 1865 za velké účasti  farníků a dítek na vrch věže posazena.

V roce 1880 malíř Eduard Vrbický z Brna vymaloval kostel.V roce 1881 konzervátor a malíř Johan Klíč opravil hlavní oltář, vedlejší oltáře a kazatelnu.Při opravě vedlejšího oltáře na pravé straně na zadní straně ozdobných dubových řezeb  bylo napsáno, že oprava byla započata dne 8.july I.F.L. malíř Tissnowsky 1683 dne 29. july dokonáno.         

V červenci roku 1903 dala obec Drnovce svým nákladem kostel zvenku důkladně opravit.Vroce1923 byly, zakoupeny nové píšťaly, varhany opraveny a přeladěny.

K prvotinám (primici) P. Bohumila Buriana v roce 1929 byl zrestaurován presbytář a provedeny opravy omítek. Pod omítkou byly odhaleny různé poznámky psané v latině i v češtině. Jednalo se o citáty z písma, přísloví a jména návštěvníků. Je i poznámka, že v nejstarší době byla pouze kaple tj.nynější presbytář i s oratoří na níž sídlel“ poustevníček,“kterému se činí ve starých zápisech zmínka (viz strana 129 farní kroniky).Byla též opravena děravá báň.

V roce 1941 byl opraven a pozlacen hlavní oltář za 15 000K. Do zdí za oltářem byla vložena větrací okénka.V roce 1943 bylo provedeno elektrické osvětlení kostela, v roce 1947 oprava střechy a věže.

V roce 1965 – 1966 oplechování věže a fasáda, 1967 vymalování kostela,1969 nátěr věže a  v roce 1970 byly předělány věžní hodiny na elektrický pohon stejně jako zařízení na vyzvánění.

V roce 1972 bylo konstatováno, že vnitřek kostela byl velmi špatný. Bylo přikročeno k postupným opravám. Opravy oltářů a soch prováděl restaurátor Lad. Jos. Kozány z Jihlavy částečně ve svých dílnách, na místě samém nebo na faře v Lysicích. Nejprve byl opraven památný kříž v předsíni a sochy Bolestné Panny Marie a sv. Jana. Na hlavním oltáři byl opraven svatostánek,.kazatelna byla před opravou velmi sešlá, křížová cesta byla opravena a znovu instalována. Byly opraveny též sochy sv. Floriána, Panny Marie s Ježíškem, dva adorátoři – andělé, Srdce Panny Marie, Srdce Pána Ježíše.            Nejvíce práce bylo s opravou bočních oltářů, které byly podle záznamu v kronice opraveny v roce 1881,(viz výše).Všechno bylo rozebráno, zpevněno a nově mramorováno nebo zlaceno.Jsou z dubového dřeva a na pozlacení těchto řezeb bylo spotřebováno 750 folií zlatého kovu. Při poslední opravě v r. 1881 do středu těchto řezeb byly dány nevhodné papírové obrázky sv. Aloise a sv.Antonína. Byly nahrazeny Srdcem Pána Ježíše a  Srdcem Panny Marie.Obraz Anděl Strážný na levém oltáři je z r. 1740( Joan a Nevídal fecit). Opravena  mozaiková okna.

V roce 1973 byla provedena oprava střechy. Břidlici, která není k dostání, opatřili kostelní hospodáři v Bedřichově, kde ji sami sundali a odvezli, když se tamní kostel opravoval.V roce 1974 byla opravena krytina na kostele a obnoven nátěr věže. V roce 1975 byla provedena oprava varhan. Zdivo na severní straně kostela bylo zasypáno do výše jednoho metru, všechna voda z okapů volně stékala  a vnikala do základů. Tím byl kostel velmi vlhký. Nejprve byla postavena nová opěrná zeď na severní straně, aby terén hřbitova byl oddělen od kostela.Kolem celého kostela byla vybudována kanalizace.V roce 1996 natřena věž, opravena krytina, vyměněny klempířské prvky a opravena fasáda. Provedena nová přípojka el. instalace a připojeno pět akumulačních kamen. V roce 1997 dokončena el. instalace a opravena malba uvnitř kostela. V roce 1981 byl instalován rozhlas

Věřící z Drnovic žádají, aby i do jejich filiálního kostela byla dána dlažba.Nechtějí nijak zůstat pozadu za farním kostelem (str.164 farní kroniky).Proto byla na izolaci nakoupena lepenka a již v únoru 1983. byla dodána nová dlažba a započaty práce s jejím položením. Po uložení dlažby bylo zhotoveno podium, na které se připevnily opravené a nalakované lavice. Pod kůr se instalovaly lavice, které Otec Horálek sehnal z nějakého klášterního kostela. Pan Rudolf Kubíček zhotovil k hlavnímu vchodu kovovou bránu, aby se v létě mohl větrat vnitřek kostela.Veškeré výše uvedené práce byly skončeny do začátku srpna, kdy si obec Drnovice připomínala750 let od první historické zmínky.

V letech 1987 – 9 byla provedena generální oprava střechy kostela, včetně opravy krovů. Břidlicová krytina byla nahrazena plechovou a byly instalovány hromosvody. V roce 1998 bylo instalováno ústřední topení ,plynofikace kostela a vymalován kostel. 

V roce 2000 byla opravena venkovní fasáda.

Děkovná mše svatá za veškeré provedené práce byla sloužena 27.8 2000 generálním vikářem brněnské diecéze Msgr Jiřím Mikuláškem.          

V roce 2010 byla provedena oprava věže-výměna vadných trámů.     

Kostel Nejsvětější Trojice je zařazen do seznamu nemovitých kulturních památek okresu Blansko.

 

Použité materiály:

Farní kronika farnosti lysické

Sakrální stavby okresu Blansko (Pavel Šafránek, Přemysl Reibl),

Drnovice v minulosti dávné i nedávné (Jaroslav Bránský)